Palvelumme

Palvelemme yritysasiakkaitamme monipuolisesti yritystalouteen liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme asiantuntijoidemme osaamista mm. yritysten talouden suunnitteluun, hallintaan, vakauttamiseen ja kasvattamiseen liittyen. Asiakkaan tarve voi liittyä esimerkiksi investointien tai projektisuunnitelmien kannattavuuden arviointiin, rahoituksen suunnitteluun, tai rahoituksen järjestämiseen.

Palvelumme on tarvelähtöistä, ratkaisuhakuista konsultointia. Asiakkaitamme ovat monipuolisesti eri toimialojen yritykset. Keskitymme pääasiassa keskisuuriin yrityksiin tai kokoluokaltaan suurempiin projekteihin. Voimme tarjota palvelujamme perinteisesti päivä- tai tuntitaksaan perustuen tai kiinteää hankekohtaista palkkiota vastaan, taikka tulokseen sidotun onnistumispalkkioon perustuen.

Palveluidemme ostamisen helpottamiseksi olemme tuotteistaneet useita palveluita, jotka vastaavat yleisiin tarpeisiin ja ovat tehokkaita ja ennakoitavia sekä kustannusten että tulosten osalta.

Seuraavassa esittelemme joitakin suosituimpia palveluitamme.

Rakennushankkeen rahoitus + RS lupa

Finanssitaito Rakennushankkeen rahoitus + RS lupa -palvelu soveltuu rakennusliikkeille ja rakennuttajille, jotka haluavat varmistaa rakennushankkeensa rahoituksen riittävyyden ja samalla mahdollistaa rahoituksen optimaalisen kustannustehokkuuden. Rahoitus voidaan toteuttaa RS-myynnistä tai rahoittajilta saatavalla rahoituksella, tai näiden yhdistelmällä.

Palvelun tavoitteena on varmistaa kokonaisrahoitus joustavalla lainarahoituksella ja RS-sääntöjen mukaisella ennakkomyynnillä. Rakennushankkeen rahoituksen aikataulua ja painopisteen jakautumista lainan ja ennakkomyynnin välillä voidaan suunnitella joustavaksi erilaisiin ennusteisiin perustuen ja muutoksiin varautuen. Rahoitus on mahdollista nostaa useassa erässä rakentamisen ja myynnin edetessä, mikä parantaa rahoituksen kustannustehokkuutta.

Asiakasyrityksen taustan ja osaamisen ohella itse rakennushankkeen arvo ja kannattavuusennusteet ovat tärkeimpiä perusedellytyksiä hankerahoituksen onnistumisen kannalta. Finanssitaidon asiantuntijat arvioivat hankkeen onnistumisen edellytyksiä näistä näkökulmista ennen toimeksiannon tarjoamista.

Rakennushankkeiden välitys

Finanssitaidon rakennushankkeen välityspalvelu on rakennusliikkeiden tarpeisiin kehitetty palvelu, joka soveltuu tilanteisiin, joissa rakennusliikkeellä on tarve luopua jostain rakennushankkeestaan tai tarve löytää uusia hankkeita nykyisten rinnalle tai tilalle.

Kyseessä voi olla aloitusvaiheessa tai viimeistelyvaiheessa oleva hank, tai mitä tahansa siltä väliltä. Aloitteen tekijänä voi olla esimerkiksi rakennusliike, jolla on oman kapasiteettinsa ylittävä määrä hankkeita, tai rakennusliike, joka ei ole saanut kapasiteettiinsa nähden riittävästi hankkeita.

Välitystoiminnan puitteissa Finanssitaito kartoittaa rakennusliikkeiden toiminta-alueita ja tavoitteita sekä mahdollisia välityksen kohteeksi soveltuvia hankkeita.

Finanssitaidon luonnollisena vahvuutena on yritysrahoituksen vahva osaaminen joka yhdistettynä rakennusalan erityistuntemukseen mahdollistaa välityksen kohteena olevan hankkeen rahoituksen järjestämisen.

Kohteen ostajan näkökulmasta hankkeen ja siihen valmiiksi järjestetyn rahoituksen muodostama pakettiratkaisu voi olla helpompi, tehokkaampi ja riskittömämpi vaihtoehto kuin itse koottava 'palapeli'.

Yrityskaupan suunnittelu ja rahoitus

Palvelu soveltuu monipuolisesti erilaisiin yrityskauppa- tai yritysjärjestelytilanteisiin, joissa kaivataan apua yrityksen tai liiketoiminnan arvonmääritykseen, kaupan strukturointiin tai rahoituksen järjestämiseen.

Rahoituksen osalta palvelun puitteissa keskitytään ensisijaisesti vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen järjestämiseen, mutta tarvittaessa voidaan valmistella myös muita rahoitusjärjestelyitä kuten oman pääoman ehtoista rahoitusta. Asiakkaana voi tapauskohtaisesti olla joko ostajaosapuoli tai myyjä.

Finanssitaito voi avustaa neuvotteluissa kaupan osapuolten välillä ja tarpeen mukaan myös rahoittajien suuntaan. Rahoitusjärjestelyiden onnistumisen kannalta tärkeintä on, että kaupan kohteena oleva liiketoiminta on kannattava ja ostajaosapuolen edellytykset liiketoiminnan harjoittamiseksi ovat uskottavia, ja että rahoittajille tarjoutuva korko/tuotto on houkutteleva.

Lainanhakupalvelu

Palvelu soveltuu tilanteisiin, joissa haetaan lainarahoitusta tai muuta vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Rahoitustarve voi liittyä investointitarpeisiin, projektirahoitukseen tai vaikkapa käyttöpääoman vahvistamiseen.

Tavoiteltavan rahoitusjärjestelyn tulisi olla kokoluokaltaan vähintään joitakin satoja tuhansia euroja tai liittyä suuremman kokoluokan hankkeeseen. Rahoituksen kohteena olevalla yrityksellä tulisi olla vähintään maltillinen kannattavuus sekä valmius maksaa kohtuullista korkoa. Lainarahoitus voi olla vakuudellista tai vakuudetonta, riippuen asiakasyrityksen tilanteesta ja tavoitteista.

Yrityksen kannattavuusnäkymien ohella mahdollisten vakuuksien arvo ja likvidisyys vaikuttavat korkotasoon ja myönteisen lainapäätöksen todennäköisyyteen. Selkeästi määritelty rahoitustarve ja tavoitteet sekä dokumentointi mahdollistavat nopean etenemisen kohti myönteistä rahoituspäätöstä.

Finanssitaito kokoaa rahoituskohteen tiedot ja esittää kohteen parhaaksi katsomalleen rahoituskanavalle alustavaa rahoituspäätöstä varten, huomioiden asiakasyrityksen tilanne ja tavoitteet. Finanssitaito myös avustaa soveltuvin osin rahoitusneuvotteluissa rahoituksenhakuprosessissa.

Mid-Market Bond 5-50M

Mid-Market Bond 5-50M -palvelu sopii tilanteisiin, joissa rahoitustarve on 5 - 50 miljoonaa euroa, kohdeyrityksen liiketoiminta on kannattava ja velkaisuusaste sekä omavaraisuusaste riittävän hyvällä tasolla.

Kannattavuusvaatimusta voi keventää mahdollisten vakuuksien olemassaolo ja lopputuloksena voi tarvittaessa myös olla ratkaisukokonaisuus tai n.s. hybridi joka sisältää lainan lisäksi oman pääoman ehtoisia tai muita rahoitus- tai takauselementtejä.

Tavoitteena on 1-10 vuotisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku (emissio), joka mahdollistaa rahoitusasiakkaan siirtymisen lainarahoituksesta joustavamman ja ennakoitavamman joukkovelkakirjamarkkinarahoituksen piiriin.

Palvelu soveltuu myös yrityksille, joilla on aiempia kokemuksia JVK-emissioista ja haluavat vahvistaa asemaansa keskisuurten yritysten joukkovelkakirjalainamarkkinoilla jatkoemissioiden kautta.

Finanssitaidon tehtävänä on kartoittaa rahoitettavaa kohdetta, auttaa asiakasta oleellisten tietojen keräämisessä ja yritysesittelyn laadinnassa. Oleellinen osa palvelua on myös yhteyden avaaminen soveltuvaan ja yhteistyöhaluiseen joukkovelkakirjalainaemission toteuttajaan sekä avustaminen neuvotteluiden ja yhteistyön alkuun saattamisessa. Näin parannetaan rahoitusasiakkaan edellytyksiä saavuttaa toimintansa kannalta mahdollisimman hyvät emission liikkeeseenlaskuehdot, nopeutetaan asiakkaan markkinoille pääsyä ja minimoidaan samalla mahdollisten epäonnistuneiden neuvotteluiden tai peruuntuneiden liikkeellelaskujen aiheuttamaa maineriskiä.

Finanssitaito voi soveltuvin osin myös konsultoida asiakasta ja liikkeeseenlaskun toteuttajaa rahoitusesitteiden ja asiakkaan tarpeisiin optimoitujen lainaehtojen laatimisessa. Tavoitteena on rahoituksen saajan ja valitun toteuttajan mahdollisimman sujuva yhteistyö sekä joukkovelkakirjalainaemission ja mahdollisten muiden ratkaisujen onnistuminen.

Palvelut rahoittajille

Valtaosa rahoittajille suunnatuista palveluistamme syntyvät ikään kuin oheistuotteena Finanssitaidon muiden palveluiden seurauksena: Jos yritys, jota neuvomme toimintansa tai hankkeidensa suunnittelussa tarvitsee ulkopuolista rahoitusta, tämä asiakkaamme pyytää meitä tyypillisesti avustamaan rahoituksen hakuprosessissa.

Jos asiakkaalla ei ole entuudestaan tietoa sopivasta rahoittajasta, tehtäväämme sisältyy tyypillisesti avustaminen soveltuvien rahoittajien kontaktoinnissa ja kohteen esittelyssä. Tätä kautta muodostuu siis rahoittajalle potentiaalista uutta kohdevirtaa. Kutsummekin tätä rahoittajille suunnattua palvelua Kohdevirtapalveluksi.

Finanssitaidon Kohdevirtapalvelun kautta rahoittajien on mahdollista löytää tavoiteprofiilinsa mukaisia rahoitus- ja sijoituskohteita helpommin, varmemmin, ja kustannustehokkaammin kuin aiemmin.

Joissakin tilanteissa asiakkaallamme on entuudestaan hyvät yhteydet rahoittajiinsa mutta kaipaa meiltä apua hankkeensa suunnittelussa ja esittelyssä. Mitä suuremmista rahoitusmääristä on kyse, sitä suurempi on todennäköisyys, että kaivataan myös syndikointia tai sen tyyppistä rahoittajien intressien yhteen sovittamista.

Joissakin tilanteissa on myös mahdollista, että yrityksen hankkeen suunnitteluun tai lainojen syndikointiin liittyvä konsultointitarve nostetaan esille rahoittajan aloitteesta, jolloin Finanssitaito on luontevan neutraali kumppani osapuolten välisissä neuvotteluissa.

Finanssitaidon neutraali asema on myös eduksi tilanteissa, joissa rahoittaja toteaa, että sitä lähestynyt yritys ei sovellu tämän rahoituskohteeksi: Merkittävä osa asiakkaistamme löytävätkin meidät tänä päivänä ns suurlähettiläidemme kautta, joista suuri osa ovat rahoitusyhtiöiden edustajia.

Finanssitaito ei ole Finanssivalvonnan tai vastaavan viranomaisen valvonnan alainen sijoituspalveluyhtiö eikä rahastojen tai vakuutuspalveluiden välittäjä. Tästä syystä Finanssitaito tarjoaa kohteitaan lähinnä ammattimaisesti toimiville finanssialan yhtiöille. Toimiluvan omaavat tahot voivat puolestaan tarjota kohdetta edelleen muille ryhmille.

Tärkeää: käyttämällä rahoittajille suunnattua Kohdevirtapalvelua tai käyttämällä taikka jakamalla niiden kautta saatuja tietoja, hyväksyt vastuulausekkeen ehdot ja sitoudut yksiselitteisesti noudattamaan niitä. Vastuulausekkeen ehdot löydät TÄSTÄ