Finanssitaidon Tietosuojaseloste

 

Me Finanssitaidossa olemme sitoutuneet suojelemaan oikeuksiasi ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja sekä miten luovutamme näitä tietoja kolmansille osapuolille. Kerromme tietosuojaselosteessa myös evästekäytännöistämme. Tutustuthan tietosuojaselosteeseen huolellisesti. Käyttämällä sivustoamme ja palveluitamme hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselostetta tarvittaessa.

 

1 Rekisterinpitäjä

 

Finanssitaito Oy
Y-tunnus: 2301610-1
Osoite: Tekniikantie 14, PL 77, 02101 Espoo
Puhelinnumero: 041 501 5290
Sähköposti: info@finanssitaito.fi

 

 

1. Mitä henkilötietoja Finanssitaito kerää

 

Finanssitaidolla ei ole asiakkaina yksityishenkilöitä vaan yrityksiä ja muita yhteisöjä. Siksi keräämme ensisijaisesti yritystietoja, jotka eivät sinänsä ole luokiteltavissa henkilötiedoiksi.

Henkilötiedoiksi luokitellaan kuitenkin yrityksiin liittyvien henkilöiden, kuten vastuuhenkilöiden, omistajien ja avainhenkilöiden tiedot. Näitä tietoja kerätään julkisista rekistereistä tai luottotietopalveluita tarjoavilta yhtiöiltä ja osin suoraan henkilöiltä itseltään.

 

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

•Yhteystiedot kuten yritysten omistajien, vastuuhenkilöiden tai työntekijöiden nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet

•Henkilötunnistetiedot: Esimerkiksi avustaessamme yritysasiakkaiden rahoitushakemuksiin liittyen, keräämme tyypillisesti henkilötunnistetiedot ottamalla kopion passista, ajokortista tai muusta vastaavasta, josta ilmenee muun muassa henkilötunnus ja kuva.

•Omistustiedot ja muut taloudelliset tiedot: Yritysten perustietojen yhteydessä keräämme tietoa yritysten osakaspohjasta ja esimerkiksi rahoitusjärjestelyiden henkilötakauksiin liittyen keräämme tietoja takaajien muista omistuksista, luottotiedoista sekä tuloista ja lainoista.  Muiden vakuuksien osalta keräämme tietoa esimerkiksi reaalivakuutena tarjottavien varojen omistuksesta.

 

Henkilötiedot, joita voimme kerätä sinulta

 

Osa Finanssitaidon keräämistä henkilötiedoista on saatu suoraan sinulta. Keräämme esimerkiksi henkilötunnistetietiedot suoraan sinulta.  Pääsääntöisesti keräämme myös omistus- ja taloustiedot suoraan sinulta itseltäsi.

 

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:

 • Julkisesti saatavilla olevat tiedot ja tiedot muista ulkoisista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esim. yritysrekisterit, väestörekisteri, verohallinnon rekisterit ja valvontaviranomaisten rekisterit).

 • Markkinointirekisterit, luottotietorekisterit ja muut kaupalliset tiedonvälittäjät.  

 • Edustamasi tai omistamasi yrityksen muilta vastuuhenkilöiltä, omistajilta tai yhteyshenkilöiltä jotka osallistuvat toimeksiantomme yhteyshenkilöinä

 • Edustamasi tai omistamasi yrityksen tilitoimistolta tai pankilta tai vastaavalta taholta jolla on hallinnassaan palvelumme kannalta oleellisia tietoja ja joihin liittyen olemme saaneet valtuudet tiedon keräämiseen

 • Muilta yhtiöiltä, joiden kanssa teemme yhteistyötä. 

 

2 Miten käytämme henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla

 

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme markkinoida, myydä sekä tuottaa palveluita.

 

Sopimusvelvoitteiden tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen tai sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät.

Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:

 • avustaminen rahoitushakemusten laadinnassa ja toimittamisessa

 • asiakaspalvelu sopimusaikana

 • oikeusvaateen mahdollinen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen

 

Lakiin perustuva henkilötietojen käsittely

Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä.

Esimerkkejä lakiin perustuvasta käsittelystä

 • henkilöllisyyden todentaminen

 • kirjanpitosäädökset

 • viranomaisraportointi

Oikeutettu etu

Oikeutetut edut liittyvät liiketoiminnan toteuttamiseen ja hallinnointiin siten, että voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua, huolehtien samalla myös palveluidemme tuottamiseen osallistuvien tahojen etujen,  sekä yleisen edun toteutumisesta.

Oikeutetun edun perusteella voimme esimerkiksi lähettää yritysten vastuuhenkilöille suoramarkkinointia soveltuvista tuotteista ja palveluista sekä tallentaa asiakaspalvelupuhelut asiakaspalvelumme laadun varmentamiseksi ja kehittämiseksi. Oikeutetun edun perusteella voimme esimerkiksi myös kerätä ja säilyttää rahoituksen hakijan ja rahoituksen tarjoajan antamia tietoja tai tarjouksia mahdollisen myöhemmän oikeusvaateen laatimista, esittämistä tai tai puolustamista varten.

 

6 Kenelle luovutamme henkilötietoja

 

Kolmannet osapuolet

Palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää henkilötietojesi luovuttamista kolmansille osapuolille. Olemme tehneet valittujen palveluntarjoajien (”henkilötietojen käsittelijöiden”) kanssa sopimuksia, joissa määritellään ehdot henkilötietojen käsittelylle yhtiömme puolesta. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi laskutus-, ylläpito-, palvelin- ja IT-tukipalveluita tarjoavien toimittajien kanssa.  Käytämme ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka antavat riittävät takeet ja toteuttavat riittävät suojatoimet tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.

Luovutamme henkilötietoja myös palveluidemme markkinoimiseen, myymiseen ja tuottamiseen osallistuville alihankkijoille ja liikekumppaneille. Esimerkiksi avustaessamme yritysasiakasta sopivan rahoituksen hakemisessa, luovutamme soveltuville rahoituspalveluita tarjoaville yhtiöille rahoitusta hakevan yhtiön omistajatiedot ja mahdollisesti takaajien tai vakuuksien omistajien tietoja.

Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, ja valvontaviranomaiset.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Voimme joissakin tapauksissa siirtää henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin sanotuissa kolmansissa maissa toimiville organisaatioille. Tällainen tiedonsiirto on mahdollista vain, mikäli jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

 • EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä;

 • tietojen siirrossa käytetään EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita; tai

 • vastaanottaja on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä.

 

7 Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja

 

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Esimerkiksi kirjanpitoaineistoa on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta.

 

8 Miten suojaamme henkilötietoja

 

Henkilötietojen suojaaminen on keskeinen osa liiketoimintamme ylläpitämistä. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Suojaamme henkilötietoja muun muassa seuraavin toimin:

 • henkilötiedot ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat suojatuissa tiloissa,

 • laitteistot on suojattu palomuurilla sekä virustorjuntaohjelmilla

 • verkkosivustoilla käytetään SSL-suojattua yhteyttä,

 • järjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, ja

 • henkilötietorekisteriin pääsevät käsiksi vain ne henkilöt, joilla on tehtävänsä puolesta siihen oikeus, ja heilläkin on vaitiolovelvollisuus koskien rekisterin tietoja.

 

9 Rekisteröidyn oikeudet

 

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia Finanssitaidon hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:

A) Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Oikeutta tutustua voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan ja Finanssitaidon liiketoimintakonseptin ja liiketoiminnan käytäntöjen nojalla. Finanssitaidon liikesalaisuudet sekä sisäiset arviot ja materiaalit saattavat vaikuttaa siihen, että tietoihin pääsyä rajoitetaan. 

B) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin 

Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

C) Oikeus pyytää tietojen poistamista

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä. 

 • Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.

 • Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa. 

 • Tietojen käsittely on lainvastaista.

 • Kyse on alaikäisen henkilötiedoista, jotka on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen hankkimisen yhteydessä.

Meillä on lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.

D) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista rekistereistämme, voit sen sijaan pyytää, että rajoitamme näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Jos sinua koskevien rekisteröityjen tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen esittämiseksi, voit myös vaatia, että tietojen muu käsittely rajoitetaan vain tietojen säilyttämiseen. Saatamme käsitellä tietojasi muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen sitä edellyttää tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

E) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella

Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

F) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista. 

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi. Meillä on lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa syytä säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.

 

10 Evästeet

 

Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä (cookies). Käyttämällä sivustojamme hyväksyt evästeiden käytön. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka tietokone, puhelin tai tabletti tallentaa verkkosivuston käyttäjän laitteelle. Evästetietojen hyödyntäminen edellyttää palvelussa uudelle käyttäjälle näytettävän evästeviestin mukaisesti sitä, että käyttäjä on hyväksynyt evästeet käyttämällä verkkopalveluamme. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa.

Käytämme evästeitä:

 • verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen,

 • henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen,

 • olennaisen sisällön ja tiedon tarjoamiseen,

 • verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseen, ja

 • tilastotietojen keräämiseen verkkosivujemme käytöstä ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.

Voit tyhjentää evästeet käyttämäsi laitteen selaimen asetuksista. Tällöin tunniste, jolla sinusta kerätään tietoa, vaihtuu. Sinulla on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämäsi laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Mikäli päätät estää evästeet, et välttämättä voi täysin hyödyntää tarjoamiamme verkkopalveluja.

 

11 Käyttäjäseuranta

 

Verkkosivustoillamme käytetään Google Analytics -seurantaohjelmaa, jonka avulla saamme tietoa liikkeistäsi verkkosivustoillamme. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Käytämme Google Analyticsissä IP-osoitteiden salausta. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon.

 

12 Erimielisyyksien ratkaisu

 

Pyrimme ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan rekisteröidyn kanssa. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.