Vastuulauseke 201911

Tutustu alla oleviin ehtoihin huolellisesti. Jatkamalla jäljempänä määriteltyjen Finanssitaidon Kohdevirtapalveluiden (määritelty alempana) käyttämistä tai hyödyntämällä tai jakamalla palvelun kautta saatuja tietoja, hyväksyt alla olevat ehdot ja sitoudut yksiselitteisesti noudattamaan niitä.

Finanssitaidolla tarkoitetaan yritystä nimeltään Finanssitaito Oy, Financial Competence Ltd, yritystunnus 2301610-1.
Finanssitaidon ensisijainen tehtävä on auttaa rahoitusta tarvitsevia yrityksiä (Asiakkaita) löytämään sopivia rahoituksen tai rahoituspalveluiden tarjoajia (Tarjoajia). Finanssitaidon palveluita, jotka liittyvät tähän Finanssitaidon ensisijaiseen tehtävään, voidaan kutsua Rahoituskonsultointipalveluiksi.
Finanssitaito auttaa myös Tarjoajia löytämään itselleen sopivia asiakkaita. Tämä on Finanssitaidon toissijainen tehtävä. Finanssitaidon palveluihin jotka liittyvät tähän toissijaiseen tehtävään, viitataan näissä ehdoissa termillä Finanssitaidon Kohdevirtapalvelut (tai lyhyemmin Kohdevirtapalvelut).

Nämä ehdot koskevat Finanssitaidon Kohdevirtapalveluita. Ehdoista, jotka koskevat Finanssitaidon Rahoituskonsultointipalveluita sovitaan erikseen Finanssitaidon Asiakkaiden ja Finanssitaidon välillä.

Finanssitaito ei rahoita asiakkaitaan omasta taseestaan tai omassa hallinnassaan olevasta rahastosta tai vastaavasta. Finanssitaito ei tee rahoituspäätöksiä Asiakkaiden eikä Tarjoajien puolesta eikä niiden nimissä. Finanssitaito ei hallinnoi eikä käsittele Asiakkaiden eikä Tarjoajien varoja eikä Finanssiaito myöskään käsittele mitään muita varoja näiden tahojen puolesta.
Finanssitaito ei ole Finanssivalvonnan tai muun vastaavan rahoitusalaa valvovan tahon valvonnan alainen toimija. Finanssitaito ei näin ollen omaa oikeutta yksinään tuottaa rahoitusalan lain mukaan toimilupaa edellyttäviä palveluita kuten esimerkiksi sijoituspalvelulain mukaisia sijoituspalveluita. Finanssitaito palvelee useita sijoituspalveluyrityksiä eikä sen vuoksi voi toimia sidonnaisasiamiehenä yhdellekään yksittäiselle sijoituspalveluyritykselle. Finanssitaito voi käyttää Kohdevirtapalveluiden tuottamisessa alihankkijoita.

Jokaisella joka käyttää Finanssitaidon Kohdevirtapalveluita (jäljempänä Palvelun Käyttäjällä) on vastuu siitä, että hän käyttää Kohdevirtapalveluita tai sitä kautta saatuja tietoja lakien ja säännösten mukaisesti, huomioiden Finanssitaidon laillinen asema sekä Palvelun Käyttäjän omat toimiluvat ja asemat.

Kaikki Asiakkaisiin tai Rahoitushankkeisiin liittyvä tieto joka jaetaan Palvelun Käyttäjille, on tarkoitettu ainoastaan Tarjoajille, jotka voidaan luokitella MiFid -direktiivin mukaan ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. (Rahoitushanke-termillä viitataan näissä ehdoissa hankkeisiin, joiden tavoitteena on aikaansaada sopimuksia Asiakkaiden ja Tarjoajien välillä). Kaikilta muilta Palvelun Käyttäjiltä jotka eivät kuulu tähän ryhmään (ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli) Kohdevirtapalveluiden käyttö on ehdottomasti kielletty. Finanssitaito ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista jotka Palveluiden Käyttäjä on aiheuttanut jakamalla kyseistä tietoa vastaanottajalle joka ei kuulu edellä mainittuihin ryhmiin

Finanssitaito ei tee Tarjoajien puolesta tai nimissä päätöksiä. Finanssitaito ei esimerkiksi tee päätöksiä rahoituksen muodosta ja sen toteuttamistavasta. Finanssitaito ei myöskään missään tilanteessa anna Tarjoajille tai muille palvelun käyttäjille yksilöllisiä osto- tai myyntisuosituksia tiettyihin rahoitusvälineisiin liittyen. Mitään Finanssitaidon antamaa tietoa tai kommunikointia ei tule tulkita suositukseksi ostaa tai myydä mitään rahoitusvälinettä.
Kaikkeen sijoitus- ja rahoitustoimintaan liittyy lukematon määrä erilaisia riskejä, joista monia on mahdotonta etukäteen ennustaa. Tarjoaja tai sen sijoittaja-asiakkaat voivat menettää Asiakkaalle myöntämänsä laina- tai sijoituspääoman osittain tai kokonaan. Asiakkaan liiketoiminta voi epäonnistua ja seurauksena voi olla konkurssi tai jokin vastaava tilanne. Nämä ovat vain esimerkkejä.

Finanssitaito ei vastaa mistään Palvelun Käyttäjän päätösten tai tekojen seurauksena syntyneistä menetyksistä tai vahingoista, riippumatta miten ne ovat syntyneet, ja riippumatta siitä onko Palvelun Käyttäjä nojautunut päätöksissään tai toimissaan Finanssitaidon Kohdevirtapalveluihin.

Finanssitaito ei jaa mitään sellaista tietoa mitä se ei uskoisi olevan paikkansapitävää, ja käyttää vain luotettavina pitämiään tiedon lähteitä. Finanssitaito ei kuitenkaan voi antaa takeita minkään Kohdevirtapalveluissa antamansa, Asiakkaaseen tai Rahoitushankkeeseen liittyvän tiedon paikkansapitävyydestä, kattavuudesta tai ajankohtaisuudesta. Finanssitaito ei vastaa mistään vahingoista jotka johtuvat virheellisistä, puutteellisista tai soveltumattomista Tiedoista. Finanssitaito ei tee ns. Due Diligence- tarkastuksia Asiakkaista tai Rahoitushankkeista Asiakkaan tai Tarjoajan tai kenenkään muun puolesta.

Mikäli Finanssitaitoa pidettäisiin vastuullisena kenenkään Palvelun Käyttäjän tai kolmannen osapuolen vahingoista, Palvelun Käyttäjä sitoutuu olemaan millään tavoin siirtämättä tai yrittämättä siirtää niihin liittyvää vastuuta Finanssitaidolle.

Palvelun Käyttäjä vastaa Kohdevirtapalvelun puitteissa saamansa luottamuksellisen tiedon huolellisesta käytöstä. Palvelun käyttäjä ei saa paljastaa Asiakkaaseen liittyviä tietoja ulkopuolisille tahoille jotka eivät ole kyseisen Asiakkaan Rahoitushankkeen onnistumisen kannalta oleellisia ja joille kyseiset tiedot eivät ole Rahoitushankkeen onnistumisen kannalta oleellisia. Luottamuksellinen tieto tarkoittaa sellaista tietoa, joka ei ole luovutushetkellä yleisesti tunnettu, on saatavilla julkisista lähteistä, on tullut luovutushetken jälkeen yleisesti tunnetuksi tai saataville julkisista lähteistä muutoin kuin vastaanottajan toimien tai laiminlyöntien tähden, on ennen luovutushetkeä vastaanottajan tiedossa ilman että se on saatu suoraan tai epäsuoraan Finanssitaidolta, on vastaanottajan saamaa luovutuksen jälkeen kolmannelta, joka on saanut tiedon muutoin kuin suoraan tai epäsuorasti Finanssitaidolta, tai kulloinkin kyseessä olevaan eritysalaan perehtyneelle asiantuntijalle itsestään selvää.

Finanssitaito ei vastaa välillisistä vahingoista. Välillinen vahinko voi olla esimerkiksi
- vahinko joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä tai
- muu tulon menetys tai
- voitto, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein, tai
- muu samankaltainen vaikeasti ennakoitavasta vahinko tai
- kustannukset, jotka ovat aiheutuneet välillisen vahingon torjumisesta.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Finanssitaito ei ole vastuussa vahingoista, joista se ei olisi vastuussa ilman näitä ehtoja.

Mahdolliset riidat tai vaatimukset joita osapuolet eivät onnistu muutoin sopimaan, ratkaistaan 1- jäsenisessä välimiesoikeudessa Suomen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Oikeuspaikkana on Helsinki ja käsittelykielenä suomi.