Palvelut yrityksille

Finanssitaidon yrityksille suunnatut palvelut liittyvät pääsääntöisesti yritysten rahoitukseen. Tyypillisesti asiakkaan tarve liittyy sopivien rahoittajien ja rahoitusratkaisujen löytämiseen. Finanssitaidon palveluiden ostamisen helpottamiseksi Finanssitaito on tuotteistanut useita palveluita, jotka vastaavat yleisiin tarpeisiin ja ovat valmiiksi hinnoiteltuja ja suunniteltuja. Tuotteistettujen palveluiden lisäksi Finanssitaito voi tarjota asiantuntijapalveluitaan myös räätälöidysti tunti- tai päiväkorvaukseen perustuen.

 

Rahoitusratkaisujen määrä on rajaton

Liiketoiminnassa riittävä ja oikeanlainen rahoitus on yritykselle kuin polttoaine jota voidaan verrata vaikkapa ihmisen tarvitsemaan ravintoon. Yritykset kuten ihmiset eivät voi hyvin, jos polttoainetta on liian vähän tai jos se on liian yksipuolista. Kuten ihmisille optimaalinen ravinto riippuu ihmisen kehitysvaiheesta ja muista yksilöllisistä eroista, niin myös jokainen yritys on yksilöllinen rahoitustarpeineen. Paras tulos saavutetaankin yleensä yhdistelemällä erilaisia, yritykselle sopivia rahoitusinstrumentteja.

Yrityksen ja yrittäjän näkökulmasta rahoituksen löytäminen ja saaminen on vaikea haaste, joka ei ole helpottunut pankkimääräysten kiristyessä. Perinteinen pankkilaina voi edelleen toimia osarahoituksena, mutta rinnalle tarvitaan yhä useammin muita rahoituslähteitä. Myönteistä on, että vaihtoehtoja löytyy paljon ja niiden määrä kasvaa jatkuvasti. Yhdistelemällä markkinoiden eri rahoituslähteitä ja –muotoja, tarjolla olevien ratkaisujen määrä on käytännössä rajaton.

Markkinoille tulevien uusien vaihtoehtojen nopea tahti ei kuitenkaan ole helpottanut yrittäjän tai yrityksen päättäjien tehtäviä yritysrahoitukseen liittyen. Uudet mahdollisuudet jäävät helposti huomaamatta tai niiden loputon virta voi näyttää jopa kaoottiselta. Eri vaihtoehtojen eroja voi yrityksen ja yrittäjän näkökulmasta olla hyvin vaikea hahmottaa, vaikka ne olisivat kuinka erilaisia.

Vaikka markkinoita katsoisi vain yhden perinteisen rahoitusmuodon, esimerkiksi lainan näkökulmasta, hakija kohtaa erilaisten valintakriteerien ja ehtojen viidakon. Kaikilta rahoittajilta löytyy omat valintakriteerit ja rahoitusehdot. Näitä ei kerrota laajalti julkisuuteen, osin siksi että valintaprosessi on osa strategiaa, joka halutaan pitää näitä salassa kilpailijoilta. Yrittäjä tai yrityksen rahoituksesta päättävä ei siksi tunnista rahoittajan valintakriteereitä tai ehtoja etukäteen, eikä niitä useinkaan avata edes hakemusten hylkäämisen yhteydessä.
Sen lisäksi, että sopivan rahoittajan löytäminen voi olla haasteellista, rahoittajien ja rahoitusta hakevien yritysten välinen kommunikointi ja rahoittajan vakuuttaminen voi olla haasteellista. Rahoitusneuvottelut voivat helposti kaatua johtuen osapuolten keskenään poikkeavista lähtökohdista ja tavoitteista tai vaikkapa rahoitusalan terminologiaan liittyvistä väärinkäsityksistä. Haasteita siis riittää mutta onneksi Finanssitaito voi auttaa monin tavoin.

 

Finanssitaidon asiakaspolulta löytyy ratkaisu

Finanssitaito ei ole sidoksissa mihinkään yksittäisiin rahoituslähteisiin tai instrumentteihin, joten voimme puolueettomasti hakea asiakkaalle aina optimaalista ratkaisua. Finanssitaidon asiantuntijat voivat auttaa rahoitustarpeen arvioinnissa, rahoitusratkaisujen suunnittelussa ja valmistelussa. Voimme nopeuttaa sopivien rahoittajien löytämistä ja voimme avustaa konkreettisesti rahoitushakemusten ja niihin liittyvien budjettien ym. dokumenttien laatimisessa. Luonnollisesti asiantuntijamme voivat myös osallistua rahoittajien kanssa käytäviin neuvotteluihin. Tyypillisesti asiakkaamme toivovat meiltä kokonaisvaltaista palvelua, johon sisältyy rahoituksen hakeminen. Tällöin palvelumme etenee alla kuvatun palveluprosessin, tai asiakaspolun mukaisesti.

asiakaspolku1

Rahoitus-kelpoisuusselvitys

- Finanssitaito kerää tietoa ja aineistoa asiakasyritykseltä
-Finanssitaito arvioi onko yritys rahoi-tettavissa ja millä tavoin

asiakaspolku2

Toimeksianto Toimeksianto  t-t

-Toimeksiantosopimus asiakasyrityksen ja Finanssitaidon välillä
-Finanssitaito laskuttaa peruspalkkion asiakasyritykseltä

asiakaspolku3

Rahoitus-suunnitelma

- Tarkempi kuvaus rahoitustarpeesta ja hakijasta
- Rahoitussuunnitelma

asiakaspolku4

Rahoittaja neuvottelut

-Finanssitaito valitsee ja kontaktoi rahoittajia
-Tiedonvaihtoa yrityksen tilanteesta ja rahoitustarjouksista
-Neuvottelua rahoituksen ehdoista

asiakaspolku5

Rahoituspäätös täyttöä täyttöä

-Sopimukset ja transaktiot suoraan yrityksen ja rahoittajien välillä
-Finanssitaito laskuttaa onnistumispalkkionsa järjestyneestä rahoituksesta

asiakaspolku6edit

Käyttö      TäyttöäTäyttöä

-Asiakasyritys hyödyntää saamaansa rahoitusta ja huolehtii rahoitussopimuksen mukaisista velvoitteistaan
-Finanssitaito on käytettävissä tarpeen mukaan

1. Rahoituskelpoisuusselvitys: Asiakaspolun alussa Finanssitaidon konsultit kokoavat tarvittavan aineiston rahoitusta hakevasta yrityksestä alustavaa rahoitusratkaisua ja rahoittajan valintaa varten. Tässä yhteydessä verrataan rahoitusta hakevan yrityksen ominaisuuksia soveltuvien rahoittajien valintakriteereihin. Joissain tilanteissa voidaan tehdä myös anonyymejä tunnusteluja selvittääksemme rahoittajien suhtautumista. Jos asiakkaalle ei tilannearvion perusteella löydy hyvää rahoitusratkaisua ja rahoittajaa, ei Finanssitaito tarjoa toimeksiantoa, joka veisi kaikilta vain turhaa aikaa ja vaivaa. Vuosi vuodelta toteutuneet korkeat onnistumisprosenttimme on hyvä näyttö siitä, että tilannearviomme on ollut luotettava ja että asiakkaamme eivät ole maksaneet turhasta.

2. Toimeksianto: Finanssitaito ja asiakas solmivat sopimuksen, jossa määritellään Finanssitaidon palvelun sisältö (tuote) ja hinta. Tyypillisesti toimeksiantosopimus allekirjoitetaan sähköisesti verkkopankkitunnuksin ja tyypillisesti sopimus koostuu kolmesta dokumentista: Tuotekortti, joka sisältää tilattavan palvelun kuvauksen, palvelutilauslomake, johon kirjataan asiakkaan tiedot sekä Finanssitaidon yleiset sopimusehdot. Tilanteesta ja tavoitteista riippuen saatetaan samalla pyytää asiakkaalta valtuutus rahoitustarjousten ja tietojen pyytämistä varten (rahoittajilta, luottoluokittajilta, kirjanpitäjiltä ym.). Näin toimimalla asiat sujuvat yritysasiakkaan kannalta helpommin ja nopeammin, kun Finanssitaidon konsultit hakevat suoraan tarvittavat tiedot oikeassa muodossaan eri toimijoilta. Tyypillisesti Finanssitaito laskuttaa palvelunsa peruspalkkion toimeksiannon alkaessa.

3. Rahoitussuunnitelma: Onnistuminen rahoituksen hakemisessa edellyttää lähes aina, että yrityksestä, rahoitushankkeesta sekä ratkaisuehdotuksesta löytyy kirjallinen esitys, jolla lähestytään eri rahoittajia. Kyseessä on tietynlainen myyntiesite, jossa tuodaan esille juuri ne seikat joiden perusteella rahoittajat tekevät päätöksensä ja määrittelevät rahoitusehtonsa. Finanssitaidon konsulteilla on pitkä kokemus kuvausten tekemisessä sekä ajankohtaiset tiedot rahoittajien prioriteeteista.

4. Rahoittajaneuvottelut: Finanssitaito esittelee kohteen soveltuville rahoittajille. Esittelemme rahoitusta hakevaa yritystä sopiville rahoittajaosapuolille hyödyntäen laajaa kontaktiverkostoamme. Yrityksen edustajia valmistellaan rahoittajaneuvotteluihin, joihin Finanssitaidon konsultit voivat osallistua yhdessä asiakkaan kanssa. Rahoituskonsulttimme, joilla on omakohtaista kokemusta yrittäjyydestä ja rahoitusalasta, toimivat tulkkina yrityksen ja rahoittajien välissä varmistaen, että kaikki osapuolet ymmärtävät toisiansa ja pääsevät yhteisymmärrykseen rahoituksen ehdoista. Tarvittaessa tuomme myös yhteen useita eri rahoittajia, mikäli kyseessä on ns. syndikointiratkaisu. Näin varmistamme asiakkaalle parhaan mahdollisen lainarahoituspaketin.

5. Rahoituspäätös: Päätös rahoitussopimuksen solmimisesta, kuten itse rahoitussopimus, on yrityksen ja rahoittajan välinen. Finanssitaito ei siis tee päätöksiä eikä solmi sopimuksia asiakkaan tai rahoittajan puolesta. Sen sijaan voimme auttaa asiakasta ymmärtämään joskus hankaliakin rahoitustarjouksia ja rahoitusehtoja. Kun yritys on hyväksynyt rahoittajan/rahoittajien rahoitusehdot autamme varmistamaan, että asiakas saa sovitun rahasumman käyttöönsä sovituin ehdoin. Finanssitaito laskuttaa pääsääntöisesti onnistumispalkkionsa vasta sen jälkeen, kun asiakas on vastaanottanut sovitun rahoituksen.

6. Käyttö: Asiakas hyödyntää saamaansa rahoitusta itsenäisesti ja huolehtii rahoituksen ehtoihin liittyvistä velvoitteistaan itsenäisesti. Finanssitaito on kuitenkin tarvittaessa käytettävissä, mikäli asiakas tarvitsee neuvoja tai esimerkiksi lisärahoitusta tai jatkorahoitusta. Monesti onkin järkevää hakea rahoitusta erissä tarpeen mukaisesti ja sitä mukaan kun syntyy näyttöä yritystoiminnan oikeanlaisesta kehityksestä ja vastaanotetun rahoituksen järkevästä käytöstä.

 

Palveluiden hinnoittelu

Finanssitaidon tuotteistetut palvelut on hinnoiteltu tuotekohtaisesti. Hinta koostuu kiinteästä peruspalkkiosta, prosentuaalisesti määritellystä onnistumispalkkiosta sekä tapauskohtaisesti sovittavista kulukorvauksista.

Peruspalkkio antaa oikeuden Finanssitaidon konsulttien aikaan ja osaamiseen ja onnistumispalkkio, joka on prosentuaalinen osuus toteutuneesta rahoitusjärjestelystä, laskutetaan vasta rahoituksen järjestymisen myötä. Peruspalkkio on tyypillisesti noin 2000-4000 euroa ja onnistumispalkkio tyypillisesti noin 4 % toteutuneista rahoitusjärjestelyistä, yleensä kuitenkin vähintään 4000 euroa.

 

Tyytyväisyystakuu

Haluamme kaikin tavoin vaalia asiakkaidemme tyytyväisyyttä sekä palvelumme laatua. Jos asiakkaamme ei ole jostain syystä tyytyväinen toimintaamme missä tahansa toimeksiannon vaiheessa, on asiakkaalla mahdollisuus keskeyttää toimeksianto. Finanssitaito hyvittää silloin toimeksiantajalle kaikista alle 30 päivää vanhoista laskuistaan peruspalkkioiden osalta 30% suuruisen osuuden. Onnistumispalkkioon sekä muihin palkkioihin ja kuluihin liittyvät toimeksiantajan velvoitteet jäävät silti voimaan. Toimeksiannon keskeyttäminen ei poissulje keskustelua uusista toimeksiannoista.

 

Suosituimmat palvelumme

Finanssitaito on tuotteistanut yli 40 erilaista palvelua rahoitusta tarvitseville yrityksille. Suosituimmista palveluista löydät lisää tietoa seuraavista kohdista:

Lainanhakupalvelu
Mid-Market Bond
Yrityskaupan rahoitus

Haluatko lisää tietoa Finanssitaidon palveluista. Täytä alla oleva lomake tai ota meihin yhteyttä - Yhteystietomme löydät kohdasta Ota yhteyttä.

 
 
[formidable id=6]